Πολιτική Της Εταιρείας

Πολιτική Της Εταιρείας2019-01-17T16:57:11+02:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑ Ο.Ε. εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, τόσο για τα παραγόμενα προϊόντα της, όσο και για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας της ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑ Ο.Ε. είναι:

 • Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Προϊόντων. Επίσης η ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων κατά την παραγωγή των προϊόντων.

 • Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας και Προϊόντων, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας γενικότερα.

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.

 • Να παράγει και να διανέμει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην ανθεκτικότητα, τη μακροβιότητα και τη σωστή απόδοση των προϊόντων της

 • Να ικανοποιεί τις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.

 • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

 • Να τηρεί τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑ Ο.Ε. τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της εταιρίας. Η διοίκηση δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

 • Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης.

 • Εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή επίλυσή τους, εξασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια στα προϊόντα / υπηρεσίες, στο προσωπικού, στις εγκαταστάσεις και στο περιβάλλον.

 • Καθορίζει και επιτυγχάνει αντικειμενικούς – μετρήσιμους στόχους, που αποτελούν δείκτες του επιπέδου ποιοτικής της απόδοσης.

 • Επενδύει στη αναβάθμιση του προσωπικού της με την συνεχή εκπαίδευση αυτού.

 • Ενθαρρύνει την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή κάθε ατόμου του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού της περιβάλλοντος στην συνεχή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας, των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και των ανθρώπινων σχέσεων.

 • Εφαρμόζει και παρακολουθεί συνεχώς τις νομικές απαιτήσεις.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της ΑΦΟΙ ΜΟΥΛΑ Ο.Ε. είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας και απόδοσης, μεγάλης αντοχής και μακράς διάρκειας ζωής, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.

ΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ